Cookies er nødvendige for at få Zaplo.dk til at fungere, så du kan få en god oplevelse.

Klik venligst OK for at fjerne denne meddelelse.

Generelle lånevilkår

Zaplo.dk
4finance ApS
CVR-nr. 32 55 78 64
Vesterbrogade 1L, 4.
1620 København V
(herefter benævnt "Zaplo.dk")

1. Information om selskabet og lån

Zaplo.dk kan bevilge lån til en fysisk person (herefter ”kunden”), som er mindst 20 år, har CPR-nummer og folkeregisteradresse, har et gyldigt Nem ID, og som af Zaplo.dk vurderes kreditværdig.

Kreditværdighed hos Zaplo.dk betyder, at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

 1. RKI (Experian)
 2. Debitor Registret

Kreditværdighed hos Zaplo.dk bliver også påvirket af data indhentet fra følgende kilder:

 1. IP adresse
 2. KreditStatus (Experian)
 3. OIS
 4. BRIC
 5. Teledata
 6. Skat
 7. IDQ

For at kunne få bevilliget lån, er der ydermere krav om, at kunden oplyser:

 • en aktiv e-mailadresse, som benyttes af kunden;
 • et dansk telefonnummer, som benyttes af kunden; og
 • en dansk bankkonto, som tilhører kunden.

Forud for indgåelse af en kreditaftale har kunden modtaget et tilbud i overensstemmelse med Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

2. Lånebeløb og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 5.000,00 kr. og 25.000,00 kr. Løbetiden er 3-24 måneder. De gældende priser kan ses på Zaplo.dk's startside. Kunden anmoder om beløbet og løbetiden inden for de angivne grænser. Under låneforholdet kan kunden anmode om at forhøje lånebeløbet op til højest 25.000 kr. Kunden kan ved anmodning herom på sin profilside på kreditgivers hjemmeside, udskyde betaling af det pågældende afdrag, hvorved lånets løbetid forlænges tilsvarende. Hvis kunden tilvælger afdragsfrihed med hensyn til et afdrag, der på tidspunktet for anmodningen om afdragsfrihed er forfaldent, anses kunden som værende i misligholdelse indtil tidspunktet for kundens anmodning om afdragsfrihed og samtidig betaling af renter og eventuelle misligholdelsesomkostninger i forbindelse hermed, herunder morarenter og rykkergebyrer, jf. pkt. 8. Kunden kan senest anmode om at udskyde betaling af afdrag 16 dage efter forfaldstidspunktet for det pågældende afdrag. Ved udskydelse af afdrag betales renter af restgælden i de pågældende måneder uden amortisation af hovedstolen.

Eksempel på ovenstående:

Kunde A låner 10.000,00 kr. af Zaplo.dk i 6 måneder. Den samlede renteudgift på dette lån udgør f.eks. 2.979 kr. og den månedlige ydelse 2.163 kr. Kunde A vælger efter 5 måneder at udskyde månedens afdrag på lånet i 1 måned.

Rente på 309 kr. betales som altid for den pågældende måned og afdragene på lånet genoptages i den følgende måned med 2.163 kr. per måned.

Yderligere omkostninger

Kunden skal selv afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet. Roaming-omkostninger forbundet med indgående SMS’er eller opkald fra Zaplo.dk afholdes ligeledes af kunden. Al kontakt mellem Zaplo.dk og kunden sker fra Danmark.

Inddrivning og inkasso

Rykkergebyret pr. rykker ved for sen betaling er 100,00 kr., jf. rentelovens regler. Såfremt kunden fortsat ikke betaler eller indgår aftale om forlig herom efter tre rykkere, overgives inddrivelse til ekstern inkasso, hvor yderligere inkasseringsomkostninger pålægges kunden.

Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt, forbeholder Zaplo.dk sig ret til at opkræve morarenter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 %. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10 %.

3. Udbetaling og låneperiode

Låneperioden løber fra den dato, kunden elektronisk underskriver låneansøgningen med NemID.

Godkender Zaplo.dk kundens låneansøgning, udbetales lånebeløbet til Kundens NemKonto, med mindre kunden har angivet en anden konto i låneansøgningen som skal anvendes til udbetalingen. Zaplo.dk udbetaler umiddelbart straks lånet alle årets dage. Hvis låneaftalen godkendes mellem kl. 3-5 om natten, udbetales lånet umiddelbart efter kl. 5. Der tages forbehold for systemnedbrud hos bankerne og/eller Zaplo.dk. Zaplo.dk informerer i en e-mail, hvortil og hvornår lånet skal tilbagebetales.

Lånet inklusive renter skal tilbagebetales som et annuitetslån med månedlige ydelser. De enkelte ydelser og disses forfaldstid fremgår af ydelsesoversigten i kundens lånedokument. Betaling skal senest ske på forfaldsdagen for hver enkelt ydelse, medmindre kunden tilvælger en afdragsfrihedsperiode for lånet i overensstemmelse med låneaftalen.

Tilbagebetalingen skal ske ved (i) en bankoverførsel eller (ii) via betalingskort.

Tilbagebetalingsinfo ved bankoverførsel: Angiv CPR-nummer (alternativt lånenummer) i beskedfeltet ved overførsel via netbank, og overfør lånet plus renter til:

Zaplo.dk's konto hos Sydbank eller en anden bankkonto som er blevet meddelt kunden:

 • Registreringsnummer: 8075
 • Kontonummer: 0001587736

Tilbagebetalingsinfo ved kortoverførsel

I tilfælde af betaling med betalingskort har Zaplo.dk ret til at opbevare betalingskortoplysninger hos DIBS Payment Services A/S og trække månedlige ydelser på kundens valgte betalingskort.

Kunden kan til enhver tid i løbet af kreditaftalens varighed se en opgørelse på sin profilside på Zaplo.dk i form af en amortiseringsplan med angivelse af skyldige betalinger og tidspunkter og betingelser for betaling af sådanne beløb og specifikation af den enkelte tilbagebetaling, som viser amortiseringen af kapitalen, renterne beregnet på grundlag af debitorrenten og eventuelle yderligere omkostninger.

Automatisk tilbagebetaling

Hvis kunden har indgået aftale om automatisk tilbagebetaling vil kunden kun blive trukket for hovedstol plus renter på tilbagebetalingsdatoen. Denne opkrævning vil fremgå af kundens bankkonto og i oversigten på kundens Zaplo.dk-profil.

Automatisk tilbagebetaling koster ikke kunden noget, og kan afmeldes via Zaplo.dk-profilen. Kunden vil modtage en kvittering på betaling på SMS.

Kortindehaver hæfter for betalingen, men den låntager som fremgår af lånedokumentet hæfter for lånet. Hvis kunden skifter kort under et løbende kundeforhold, eller inden indgåelsen af en ny låneaftale, skal kunden rette kortoplysningerne på kundens personlige Zaplo.dk-profil, inden der kan indgås en aftale om automatisk tilbagebetaling.

Er kunden ikke tilmeldt den automatiske tilbagebetalingsløsning, men ønsker at blive det, kan kunden tilmelde sig løsningen på sin Zaplo.dk-profil.

Betalingskort

Det er muligt at benytte følgende betalingskort til at betale hos Zaplo.dk:

 • Dankort og Visa/Dankort
 • VISA Electron
 • VISA Debit
 • Mastercard Direct
 • Mastercard Debit

Annullering af betalinger

Betalinger foretaget af kunden, som senere annulleres eller trækkes tilbage, skal anses som om de aldrig var foretaget af kunden og Zaplo.dk er følgelig berettiget til at tilskrive renter og omkostninger på lånet i henhold til låneaftalen, således at Zaplo.dk stilles som at betalingerne aldrig var foretaget.

4. Indbetaling før tid og fortrydelsesret

Kunden har ret til, helt eller delvist, at indfri sit lån med påløbne renter når som helst inden forfald.

Hvis kunden fortryder låneaftalen hos Zaplo.dk, kan dette ske indenfor 14 dage fra den dag, kunden har modtaget den aftalte ydelse.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal denne betale lånets beløb plus påløbende renter fra den dato, hvor lånet blev udnyttet, til den dato, hvor lånebeløbet betales tilbage, uden unødig forsinkelse. Dette skal ske senest 30 kalenderdage efter at kunden har sendt selskabet en skriftlig meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at denne har fortrudt rettidigt, kan denne fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til: 4finance ApS, Vesterbrogade 1L, 4., 1620 København V.

5. Overdragelse af gæld

Zaplo.dk forbeholder sig ret til, helt eller delvist, at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

6. Behandling af personoplysninger og markedsføring

Når der ansøges om et lån hos Zaplo.dk, oprettes kunden i Zaplo.dk's kundekartotek. Zaplo.dk, som er dataansvarlig iht. lov om behandling af personoplysninger, indsamlerog behandler oplysninger om kunden såsom kundens navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer, RKI (Experian) status, Debitor Registret status, IP adresse, KreditStatus (Experian), OIS, BRIC, Teledata, NemKonto oglåneoplysninger. Behandlingen af disse oplysninger er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen.

Behandling af oplysningerne sker desuden til brug for kreditvurdering, med henblik på at forebygge svig og, i det omfang gældende lovgivning tillader det, til markedsføringsformål (direkte markedsføring via brev, telefon og elektroniske kommunikationsmidler som e-mail og sms). Kunden kan altid afmelde direkte markedsføring via sin profilside og via enhver e-mail, kunden modtager fra Zaplo.dk, ved at klikke på afmeldingslinket.

I det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, vil Zaplo.dk foretage optagelse af telefonsamtaler med kunden eller på en anden måde sikre, at kommunikation med kunden kan dokumenteres.

Kundens oplysninger kan til brug for ovennævnte formål videregives til andre 4finance datterselskaber såsom:

 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, FL 33180 Miami, USA
 • AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Letland
 • SIA “4finance IT, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Letland
 • TBI Bank, 52-54 Dimitar Hadiikocev Str. 1421 Sofia-BG, Bulgarien

Samt

 • tredjeparter, som behandler oplysningerne på vores vegne, herunder inkassofirmaer.

Videregivelsen vil alene ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning, herunder kravet om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger uden for EU.

KreditStatus

Når der ansøges om et lån hos Zaplo.dk, accepterer kunden, at der foretages en kreditvurdering via KreditStatus. KreditStatus giver elektronisk adgang til oplysninger om en kundes eksisterende kreditengagementer hos andre finansieringsselskaber, og bidrager dermed til ansvarlig långivning og forbrugerbeskyttelse.

Zaplo.dk er berettiget til at indhente følgende oplysninger om kundens eksisterende lån og kreditter via KreditStatus:

 • identifikationsoplysninger;
 • lånetype;
 • stiftelsestidspunkt;
 • oprindelig hovedstol på lån/kreditramme; og
 • aktuel saldo (opdateres dagligt).

Oplysningerne anvendes udelukkende til vurdering af kundens kreditværdighed i forbindelse med optagelse af lån hos Zaplo.dk.

Oplysning om, hvilke banker og finansieringsselskaber der har adgang til at indhente oplysninger om eventuelle kreditengagementer fra KreditStatus, kan til enhver tid rekvireres via https://www.kreditstatus.dk/minkreditstatus/Default.aspx.

7. Vigtige oplysninger og kommunikation

Kunden har pligt til straks at underrette Zaplo.dk ved e-mail til info@zaplo.dk om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mail adresse, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller e-mail vil blive anset for at være kommet frem til kunden.

Kunden er indforstået med, at kunden med underskrift af nærværende låneaftale giver sit udtrykkelige samtykke til, at kreditor og/eller dennes repræsentanter kan kontakte kunden via e-mail, SMS, telefon, e-boks eller brev.

8. Misligholdelse

I tilfælde af misligholdelse forfalder lånet inkl. renter, omkostninger herunder gebyrer til øjeblikkelig betaling.

Låneaftalen anses for misligholdt i tilfælde af, at kunden:

 • ikke betaler ydelser til tiden, og kunden ikke har betalt senest 10 dage efter, at der er fremsendt rykkerbrev til kunden på den senest kendte adresse;
 • udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest;
 • standser sine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord;
 • afgår ved døden;
 • tager fast bopæl udenfor landets grænser; eller
 • har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse.

Såfremt lånet i tilfælde af misligholdelse ikke tilbagebetales øjeblikkeligt, vil Zaplo.dk fremsende rykkerskrivelser, hvorved et gebyr på 100,00 pr. rykkerskrivelse vil blive opkrævet, jf. rentelovens regler. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

Alle indbetalinger på lånet afskrives først på forfaldne betalinger dernæst på betalinger til forfald i indeværende måned i henhold til ydelsesoversigten i kreditaftalen, i følgende rækkefølge: renter, omkostninger og slutteligt hovedstolen. Lånedokumentet med disse generelle vilkår kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478.

9. Afbetaling

Afbetalingen af lånet følger den aftalte løbetid.

Har kunden ønske om en afdragsordning, der løber længere end den aftalte (ud over udnyttelse af muligheden for udskydelse af månedlige afdrag), påkræver Zaplo.dk følgende dokumentation:

 • 3 seneste lønsedler;
 • seneste årsopgørelse fra SKAT; og
 • månedsbudget over indtægter og udgifter, samt rådighedsbeløb pr. måned og hvad kunden mener at kunne afdrage med hver måned.

Kunden skal være opmærksom på, at der er tale om en subjektiv vurdering af den konkrete sag. Zaplo.dk vil derfor ikke garantere, at der i alle kunders tilfælde kan oprettes en afdragsordning.

10. Ansvar

Zaplo.dk frasiger sig ansvaret for indirekte skader. Zaplo.dk er heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Zaplo.dk, et andet selskab i 4finance koncernen eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

 • svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og – hacking);
 • strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af Zaplo.dk eller vores leverandører; eller
 • andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

11. Misbrug

I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen vil Zaplo.dk i henhold til gældende lovgivning indberette kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret.

Vi politianmelder herudover svindel og groft misbrug.

12. Fortrolighed

Zaplo.dk bekræfter, at enhver oplysninger om kunden og kundeforholdet er fortrolig og ikke må videregives til tredjemand uden kundens forudgående skriftlige samtykke.

Uanset ovenstående er Zaplo.dk berettiget til at videregive oplysninger om kunden og kundeforholdet til andre selskaber i 4finance koncernen, Zaplo.dk's revisorer, advokater og øvrige rådgivere samt potentielle nye långivere, hvortil lånet måtte blive overdraget, under forudsætning af at oplysningerne behandles fortroligt og videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af de opgaver, som er overdraget til sådanne personer.

I tilfælde af kundens misligholdelse af låneaftalen, er Zaplo.dk endvidere berettiget til at videregive sådanne oplysninger om kunden og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder som er nødvendig for deres inddrivelse af Zaplo.dk's krav mod kunden.

Derudover er Zaplo.dk berettiget til at videregive oplysninger om kundeforholdet til KreditStatus, til brug til søgning af andre finansieringsselskaber, som anført under pkt. 6 – behandling af personoplysninger.

13. Klager

Klager bedes fremsendt til Zaplo.dk.

Låneforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

Såfremt kunden ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har kunden efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

Kunden har også mulighed for at klage til:

Vedrørende konkrete tvister

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
Og/eller:

EU Kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
https://ec.europa.eu/odr

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk

Vedrørende behandling af personoplysninger til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
www.datatilsynet.dk

Vedrørende lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
www.finanstilsynet.dk

Vedrørende udenretlig bilæggelse af tvister

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.finansanke.dk

Se hvert klageorgans hjemmeside for proceduren forbundet med eventuel klage.

Version 1.4 af 5/12 – 2019