Tilbud om lån

 

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger

1

Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver

 

 

Kreditgiver

Adresse

 

Tlf. nr. 

E-mail

Websted

Zaplo.dk (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Vesterbrogade 1L, 4.

1620 København V

(+45) 78 79 53 53

info@zaplo.dk

www.zaplo.dk 

 

2

Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

 

 

Kredittype

Lån med mulighed for afdragsfrihed.

 

Det samlede kreditbeløb

Der menes loftet for eller summen af alle beløb der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

Kreditten udgør minimum kr. 5.000,00 og maksimalt kr. 25.000,00 afhængigt af hvilket beløb kunden vælger.

Hvis kunden låner under kr. 25.000,00 kan kunden løbende udvide kreditten til op til kr. 25.000,00. Kreditudvidelse forudsætter kreditgiverens godkendelse.

 

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene.

Kreditten stilles til disposition på kundens konto, når kreditten er endeligt bevilget.

 

Kreditaftalens løbetid

Kreditten tilbagebetales over en periode på mellem 3-24 måneder afhængigt af kundens ønske.

Kunden har løbende mulighed for at tilvælge afdragsfrihed mod betaling af renter for restgælden, forudsat at kreditgiveren godkender dette. Hvis kunden tilvælger afdragsfrihed med hensyn til et afdrag, der på tidspunktet for anmodningen om afdragsfrihed er forfaldent, anses kunden som værende i misligholdelse indtil tidspunktet, hvor kunden anmoder om afdragsfrihed og samtidig betalerrenter og eventuelle misligholdelsesomkostninger i forbindelse hermed, herunder morarenter og rykkergebyrer. Kunden kan senest anmode om at udskyde betaling af afdrag 16 dage efter forfaldstidspunktet for det pågældende afdrag 

 

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

 

Kunden skal betale følgende:

            Det beløb mellem 5.000,00 kr. og 25.000,00 kr., som kunden vælger at låne.

            Renter.

Lånet ydes som et annuitetslån og tilbagebetales med en fast månedlig ydelse over den valgte løbetid.

            Eksempelvis månedlig ydelse på 1.940,00 kr. i 3 måneder, hvis kreditbeløbet er 5.000,00 kr.

            Eksempelvis månedlig ydelse på 2.235,00 kr. i 10 måneder, hvis kreditbeløbet er 15.000,00 kr.

            Eksempelvis en månedlig ydelse på 1.327,00 kr. i 12 måneder og en månedlig renteydelse på 424,00 kr. ved valg af afdragsfrihed ved ydelse nummer 8, hvis kreditbeløbet er 10.000,00 kr.

Alle indbetalinger på lånet afskrives først på forfaldne betalinger dernæst på betalinger til forfald i indeværende måned i henhold til ydelsesoversigten i kreditaftalen, i følgende rækkefælge: renter, omkostninger og slutteligt hovedstolen.

 

Det samlede beløb, du skal betale

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit.

56.986,80 kr.

Ovenstående beløb gælder under følgende antagelser:

            at kreditaftalen forbliver gyldig i det aftalte tidsrum;

            at alle parter opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i kreditaftalen;

            at der ikke tilvælges afdragsfrihed;

            at kreditbeløbet ikke forhøjes;

            at renten og andre omkostninger er konstant i forhold til udgangspunktet og finder anvendelse, indtil kreditaftalen udløber.

 

3

Kreditomkostninger

 

 

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen

Debitorrenten er fast og udgør 96 % pr. år baseret på en pålydende rente på 8,00 % pr. måned.

 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.

ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.

151,80 %

Eksempler på beregning af ÅOP ved løbetid på 3, 6 og 12 måneder og samlet kreditbeløb på 10.000,00 kr.:

151,80 %, hvis kreditbeløbet er 10.000,00 kr., og løbetiden er 3 måneder.

151,80 %, hvis kreditbeløbet er 10.000,00 kr., og løbetiden er 6 måneder.

151,80 %, hvis kreditbeløbet er 10.000,00 kr., og løbetiden er 12 måneder.

 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) gælder under følgende antagelser:

            at kreditaftalen forbliver gyldig i det aftalte tidsrum;

            at alle parter opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i kreditaftalen;

            at der ikke tilvælges afdragsfrihed;

            at kreditbeløbet ikke forhøjes;

            at renten og andre omkostninger er konstant i forhold til udgangspunktet og finder anvendelse, indtil kreditaftalen udløber.

 

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at:

-     tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller

-     indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

 

 

Nej

 

Nej

 

Tilknyttede omkostninger

 

 

Omkostninger ved anvendelse af specifikt betalingsmiddel (f.eks. kreditkort)

Ingen

 

Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen

Nej

 

Betingelserne for ændring af ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen

Ikke relevant

 

Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.

De vil blive pålagt morarenter på nominelt 37,00 % per år (svarende til en nominel daglig rente på 0,10 %), samt rykkergebyrer og inkassoomkostninger i overensstemmelse med rentelovens regler for manglende betalinger.

 

4

Andre vigtige retlige aspekter

 

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Ja

 

Førtidig tilbagebetaling

Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tid.

Ja

 

 

Hvis relevant

Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling

Hvis kunden tilbagebetaler lånet før tid, har kreditgiveren ret til at kræve kompensation i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 26. Kompensationen udgør højest 0,50 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales førtidigt, medmindre kreditgiveren dokumenterer et tab forbundet med den førtidige indfrielse, der overstiger denne grænse.

 

Søgning i en database

Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Kreditgiver foretager søgning i RKI (HYPERLINK "http://www.experian.dk/"ExperianHYPERLINK "http://www.experian.dk/"), Debitor RegHYPERLINK "http://www.registret.dk/"iHYPERLINK "http://www.registret.dk/"stret, KreditStatus (Experian), OIS, BRIC og Teledata med henblik på at vurdere kundens kreditværdighed.  

 

 

 

Ret til et udkast til kreditaftale

Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftalen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med dig.

Ja

 

 

5

Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

 

 

a) om kreditgiver

 

 

Tilsynsmyndigheden

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

og

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

og

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

 

b) om kreditaftalen

 

 

Udøvelse af fortrydelsesretten

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal afsendes til 4finance ApS, Vesterbrogade 1L, 4., 1620 København V senest 14 dage efter den dag, hvor kreditaftalen er indgået.

 

Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på aftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent

Enhver tvist vedrørende kreditaftalen skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

 

Sprogordning

Oplysninger og aftalevilkår gives på Dansk. Hvis De er indforstået hermed, vil vi kommunikere på Dansk i kreditaftalens løbetid.

 

Hvorvidt der findes, og hvordan man får, klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister

Du har følgende nedenstående klagemuligheder.

Vedrørende konkrete tvister:

Forbrugerklagenævnet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://ec.europa.eu/odr

 

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.:

 

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrugerombudsmanden.dk

Vedrørende behandling af personoplysninger til:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

www.datatilsynet.dk

Vedrørende lov om finansiel virksomhed:

 

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

www.finanstilsynet.dk


Vedrørende udenretlig bilæggelse af tvister:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

www.finansanke.dk

 

Se hvert klageorgans hjemmeside for proceduren forbundet med eventuel klage.